Dobry nauczyciel, dobry uczeń, dobra szkoła

Dobry nauczyciel, dobry uczeń, dobra szkoła / red. nauk. Krzysztof Gawroński, Stefan M. Kwiatkowski. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2024.

Inspiracją dla autorów i redaktorów naukowych, stanowiącą  jednocześnie przesłankę do powstania niniejszej monografii, było stwierdzenie, że „system edukacji jest odpowiedzialny za to, czego i jak uczymy młodzież i dorosłych, a także za to, a także za to , czego ich nie uczymy, a tym samym – w jakim zakresie nie kształtujemy”. Edukacja wiąże się z jakością człowieka, z procesami transformacji oraz z wyzwaniami cywilizacyjnymi dla Polski, Europy, świata. Książka ukazała się w serii Inspiracje Edukacyjne i prezentuje  bardzo szeroki przegląd zagadnień dotyczących nauczyciela i szkoły. Omawia zadania nauczyciela we współczesnej szkole, oczekiwania społeczne wobec nauczycieli, doskonalenie i wspomaganie ich pracy oraz zarządzanie potencjałem, odpowiedzialność i uprawnienia. Przedstawia kwestie programowania rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym m.in. rolę i zadania mentora, znaczenie motywacji do podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych, przywództwo w edukacji, a także motywacyjną rolę oceny pracy nauczyciela i jej wpływ na zmiany w szkole. Ukazuje ponadto wybrane zagadnienia specyfiki pracy nauczyciela, takie jak rzeczywisty czas pracy, czy wypalenie zawodowe.  W szczególności praca składa się z Wprowadzenia oraz ze Wstępu. Główną część rozważań stanowi 5 szeroko rozbudowanych części : Nauczyciel w rzeczywistości organizacyjnej jednostki oświatowej (1) ; Przygotowanie i rozwój zawodowy nauczyciela  jako wartość we współczesnych  koncepcjach europejskich (2) ; Programowanie  rozwoju zawodowego nauczyciela (3) ; Koncepcje zawodowe nauczyciela (4) ; Wybrane zagadnienia specyfiki pracy nauczyciela (5). Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Wnioski i spostrzeżenia sformułowane przez autorów na podstawie ich zawodowego dorobku oraz pracy naukowej okażą się z pewnością przydatne również dla studentów nauk o zarządzaniu oraz pedagogiki.