Apokalipsa

Książki:

1. Apokalipsa czytana dzisiaj / Maria Szamot. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000. – 361, [2] s. ; 24 cm.

2. Apokalipsa – fresk czy poemat ? : o czytaniu Apokalipsy jako tekstu poetyckiego / Waldemar Linke. – Kalisz : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997. – 30 s. ; 21 cm.

3. Apokalipsa jako księga profetycznego orędzia napomnienia, pokrzepienia i nadziei / Michał Czajkowski. – Wrocław : [s. n.], 1987. – 154 s. ; 20 cm.

4. Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – 748 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Czarny Romantyzm)

5. Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – 908 s. : il. ; 25 cm. – (Czarny Romantyzm)

6. Apokalipsa św. Jana w hiszpańskim malarstwie XVII wieku / Andrzej Witko // W : Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – S. 190-196
M 211528 (Opole)

7. Apokalipsa św. Jana w trzech odsłonach : komentarz popularno-naukowy / Andrzej Oczachowski ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny. – Zielona Góra : Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ; Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny, 2004. – 133 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Studiów Paradyskich t. 3)

8. Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii / Roman Krawczyk // W : Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – S. 40-45
M 211528 (Opole)

9. Biblia o końcu świata / Tomasz Maria Dąbek. – Kraków : Wydawnictwo M, 2011. – 148, [1] s. ; 20 cm.

10. Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : “Neriton”, 2013. – 248 s., [59] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm. ISBN 978-83-7543-270-1
M 211528 (Opole)

11. Kulturowe paradygmaty końca : studia komparatystyczne / pod red. Józefa Cezarego Kałużnego i Artura Żywiołka. – Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2013. – 512, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Chrześcijaństwo, Kultura, Ponowoczesność, 2300-2735 ; t. 1)
* Koniec świata w literaturze i sztuce

12. Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego / oprac. Danuta Wilczycka. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001. – 46 s. ; 17 cm. – ( Biblioteczka Opracowań ; Z. nr 46 ) ISBN 83-86581-37-9
M 066151 (Nysa)

13. Proroctwa biblijne : Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana : naukowo-historyczne studium o spełnionych i niespełnionych proroctwach biblijnych / Zdzisław Gudzowski. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 435, [1] s. : tab. ; 24 cm.

14. Spojrzenie na Apokalipsę / Pierre Prigent ; przeł. [z fr.] Paula Sawicka. – Warszawa : “Pax”, 1986. – 105, [3] s. ; 17 cm.

15. Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana / Maciej Szczepaniak. – Poznań : UAM WT, 2001. – 159, [1] s. ; 24 cm. – (Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny = Studia et Textus / Universitas Mickiewicziana Posnaniae. Facultas Theologica ; 45)

16. Tadeusz Konwicki Mała apokalipsa / oprac. Krystyna Cel. – Radom : “Ston I”, cop. 1994. – 35, [2] s. ; 16 cm. – (Lektury : analizy lektur szkolnych opracowane przez nauczycieli polonistów / “Ston I”)

17. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa : streszczenie, omówienie, cytaty / oprac. Barbara Lach. – Białystok : KAW-B, 1997. – 28, [3] s. ; 17 cm. – (Lektury Szkolne : szkoła średnia : streszczenia, omówienia, cytaty / Krajowa Agencja Wydawnicza-B)

18. Trwogi i nadzieje końca wieków / Jan Kracik. – Kraków : “Znak”, 1999. – 177, [3] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
M 183996 (Opole)

19. Wizja Apokalipsy w Koranie / Rafał Korczak // W : Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – S. 36-39
M 211528 (Opole)

20. Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego : obrazy, wizje, symbole / Krzysztof Korotkich ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych “Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – 514 s. : il. ; 21 cm. – (Czarny Romantyzm)

Artykuły w czasopismach:

21. “Apokalipsa negatywna” Józefa Czechowicza / Andrzej Tyszczyk // Roczniki Humanistyczne. – 1998, z. 1 spec., s. 467-480

22. Apokalipsa po amerykańsku / Tomasz Mirkowicz // Literatura na Świecie. – 1985, nr 7, s. 280-289
* Wątki apokaliptyczne w literaturze

23. Apokalipsa religijno-etyczna w “Hymnach” Jana Kasprowicza / Edyta Klara // Język Polski w Liceum. – 2011/2012, nr 1, s. 32-41

24. Apokalipsa w literaturze / Janusz Termer // Zdanie. – 1987, nr 1, s. 27-28

25. A-pop-kalipsa / Bartosz Szurik // Znak. – 2013, nr 1, s. 122-127

26. Apokaliptyczny tryptyk Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Leonid Malcev // Przegląd Humanistyczny. – 2003, nr 2, s. 75-83

27. Apokaliptyka jako rodzaj literacki / Sylwester Jędrzejewski // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – 1998, nr 1, s. 29-35

28. Czas apokalipsy / Ewa Karabin // W Drodze. – 2012, nr 12, s. 87-94
* Koniec świata w Biblii

29. Czemu służy przywołanie Apokalipsy w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego “Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D. 1998?” / Ewa Pietruszka // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 2, s. 23-27

30. Echa katastrofizmu i czas Apokalipsy w wierszach i poematach Zbigniewa Bieńkowskiego / Elżbieta Mazur // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. – Z. 4 (2009), s. 153-163

31. Filmowe obrazy ponowoczesnej apokalipsy / Sebastian Jakub Konefał // Kino. – 2009, nr 11, s. 32-35

32. Jaka piękna katastrofa / Wojciech Chmielarz // Przegląd Powszechny. – 2012, nr 11, s. 37-45
* Koniec świata w literaturze i filmie

33. Jaki będzie koniec świata? / Leokadia Pawliszak // Polski w Praktyce. – 2011, nr 2, s. 30-31

34. Juliusza Słowackiego Czarny Anioł Apokalipsy / Arkadiusz Łuba // Kresy. – 2003, nr 4, s. 76-79 * Dramat “Zawisza Czarny”

35. Koniec świata, choroba i sąd ostateczny : apokaliptyczne historie Tadeusza Słobodzianka / Mariusz Czaja // Konteksty. – 2002, nr 3-4, s. 249-263

36. Krótka historia końca świata / Sebastian Jakub Konefał // Kino. – 2004, nr 6, s. 34-38

37. Kryteria interpretacji Apokalipsy / Dariusz Kotecki // Biblica et Patristica Thoruniensia. – [T.] 5 (2012), s. 15-34

38. Kryzys utopii? : groteskowe wizje apokaliptyczne w literaturze niemieckiej / Joanna Jabłkowska // Prace Polonistyczne. – Ser. 50 (1995), s. 151-175

39. Ksiądz Ch. w cieniu apokaliptycznych znaków : sensy i symbole poetyckiej wizji estchatologicznej Czesława Miłosza / Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska // Pamiętnik Literacki. – 2014, z. 4, s. 25-40

40. Ludowa apokaliptyka : koniec świata i nowe stworzenie w kinie / Charles Martig ; tł. Barbara Floriańczyk // Communio. – 2000, nr 4, s. 138-146

41. Michał Anioł i Wolfgang Amadeusz : dwie wizje końca świata / Czesław Grajewski // Liturgia Sacra. – 2011, nr 2, s. 367-379

42. Motyw apokalipsy w literaturze i sztuce śródziemnomorskiej / Piotr Galiński // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2010, nr 2, s. 18-27
* Zestawienie bibliograficzne

43. Motyw apokalipsy w powieści “Dies irae” Josefa Kopty / Patrycjusz Pająk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 129 (2004), s. 15-22

44. Motywy apokaliptyczne w tekstach kultury i wpływ stylizacji na wypowiedź / // Cogito. – 2015, nr 22, s. 36-37

45. O przewidywaniu apokalipsy kilka wynurzeń antropologa / Tadeusz Bielicki // Znak. – 1999, nr 12, s. 26-32

46. Obraz w pracy nad liryką / Beata Pelczar, Wojciech Pelczar // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 18-21
* Zawiera konspekt lekcji języka polskiego: “Jakie egzystencjalne przesłanie zawarł Miłosz w wierszu “Piosenka o końcu świata”?

47. Od “Sądu ostatecznego” Memlinga do “Próby generalnej” Tokarczuk, czyli o Apokalipsie i apokalipsach na lekcjach w liceum / Elżbieta Dutka // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 2, s. 6-16

48. Ostateczne losy kultury : rosyjscy myśliciele religijni o Apokalipsie, Nowym Jeruzalem i człowieku / Włodzimierz Aleksiejew // Więź. – 2000, nr 1, s. 138-149

49. Po Apokalipsie / Monika Sznajderman // Dialog. – 1997, nr 2, s. 138-144
* Tematyka filmów science fiction

50. Poetycka apokalipsa Jarosława Iwaszkiewicza / Zbigniew Chojnowski // Twórczość. – 2004, nr 2/3, s. 117-124

51. Przesłanie nadziei : muzyczne wizje Apokalipsy na przykładzie dwóch współczesnych kompozycji polskich / Elżbieta Skrzypek // Cywilizacja. – Nr 31 (2009), s. 192-197
* Edward Bogusławski, Bernadetta Matuszczak

52. Rewolucja kwitnących toporów : o apokaliptycznych motywach w twórczości Norwida z lat 1848-1849 / Jolanta Czarnomorska // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 38 (1997), s. 279-289

53. “Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział” (1,2) – “Apokalipsa” na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej / Romuald M. Jabłoński // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). – T. 4 (2006), s. 95-117

54. Słownik prezentacji : A jak… apokalipsa // Cogito. – 2005, nr 1, s. 76

55. Symbole ogniste Apokalipsy św. Jana / Marzena Giedyk-Karwowska // Fraza. – 1997, nr 2, s. 203-210

56. Świat apokalipsy / Dominika Materska // Nowa Fantastyka. – 1999, nr 5, s. 74-76
* Angielska literatura fantastyczna

57. Światy apokaliptyczne… – wizualizacja obaw i niepokojów społecznych w filmie grozy / Anita Has-Tokarz // Studia Filmoznawcze. – [T.] 22, (2001), s. 121-137

58. Tak zginie ludzkość / Marcin Zwierzchowski // Polityka. – 2015, nr 35, s. 82-84
* Koniec świata w filmie i literaturze

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu