Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie.

Kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach, publikuje materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych uwzględniające nową filozofię kształcenia polonistycznego na tym etapie kształcenia. Przedstawia rozwiązania metodyczne, artykuły teoretyczne, recenzje podręczników i książek pomocniczych, materiały metodyczne na temat tradycji literackiej i kulturalnej, roli metodyki nauczania w zreformowanej szkole średniej, nowych metod nauczania, rozwijania zainteresowań i twórczych działań uczniów w procesie kształcenia, ewaluacji pracy uczniów i nauczycieli.