2016

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych przedstawiamy zasady realizacji zadań:

1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek: Stosowny dokument potwierdzający konsultacje z rodzicami i uczniami datowany pomiędzy 01.05.2016 r., a datą wystawienia faktury za zakupy książek.

2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:

a) planowanie zakupów książek : Szkoły konsultują planowane zakupy książek z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu lub jej filiami (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa) lub wybraną biblioteką publiczną – szkoła przesyła do ww. bibliotek listę książek planowanych do zakupu (listy książek wraz z danymi szkoły w formie tradycyjnej lub pocztą elektroniczną i otrzymuje potwierdzenie i informację zwrotną).
W przypadku konsultacji z PBW w Opolu listy należy wysłać na adres e-mail: a.kisala@pedagogiczna.pl

b) wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo: Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów (z wyłączeniem lekcji bibliotecznych). Informację o planowanych działaniach organ prowadzący szkołę lub organizator wydarzenia (szkoła) przekazuje do PBW w Opolu (tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: a.kisala@pedagogiczna.pl, wg. poniższego wzoru) – minimum na 1 tydzień przed realizacją.

Lp. Organizator Miejscowość Gmina Temat Imprezy Data i godzina

Odbiorcy (np. uczniowie, rodzice, mieszkańcy itp.)

1.
2.

Na zaproszenie organizatora w wydarzeniu w charakterze obserwatora mogą uczestniczyć przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. PBW w Opolu na bieżąco będzie publikować na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl informacje o imprezach promujących czytelnictwo w województwie opolskim. Szkoły będą upubliczniać informacje o imprezach promujących czytelnictwo, organizowanych przez PBW w Opolu oraz wybrane biblioteki publiczne (min. 1 biblioteka).

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły oraz informacja o wydarzeniu na www.pedagogiczna.pl

4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły.

5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej – zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego. (Dla klas równoległych może to być tematycznie ten sam projekt, ale musi być zrealizowany w innych terminach, osobno dla każdej klasy).

6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Dowodem realizacji tego wymagania jest także planowanie podjęcia takich działań w okresie ferii zimowych roku szkolnego 2016/2017.

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek – (dotyczy zarówno publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i o niepełnosprawności).

8. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu – sporządzone i dostarczone do 15 stycznia 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu.

1) Rozliczenie środków otrzymanych przez Organ:
a) do zestawienia dowodów poniesienia wydatków należy dołączyć kserokopie rachunków, faktur z wykonania zadania oraz potwierdzeń ich uregulowania,
b) w zestawieniu dowodów poniesienia wydatków należy przedstawić wydatki na realizację zadania z podziałem na wydatki poniesione w ramach wnioskowanej dotacji i wydatki w ramach wkładu własnego, osobno dla każdej ze szkół lub bibliotek pedagogicznych.

2) Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać:
a) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 ust. 1 lub 3 rozporządzenia,
b) wnioski z realizacji programu.

9. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu (sprawozdania).

Monitorowanie może obejmować m.in. następujące zagadnienia:

a) liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
b) liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,
c) ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,
d) ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.

10. Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/programy-i-projekty/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/4554-narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-przyznane-dofinansowania-w-roku-2016

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Sprawozdanie finansowe i merytoryczne.

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzorów formularzy sprawozdań dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w załączeniu przedstawiamy wzory sprawozdań dla województwa opolskiego. Organy prowadzące są zobligowane do przesłania sprawozdań do Kuratorium Oświaty w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie powinno zawierać:

1) Sprawozdanie finansowe – załącznik nr 1 (we wzorze określono sposób przedstawienia dokumentów księgowych związanych z zakupem książek),
2) Formularz sprawozdania organu prowadzącego szkołę lub bibliotekę pedagogiczną – załącznik nr 2 lub 3 z wypełnionymi tabelami:
• zestawienie wydatków,
• zestawienie ilościowe,
• informacja o działaniach.

Zrealizowane przez szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem, działania podlegają weryfikacji przez organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, który potwierdza ich wykonanie stosownym wpisem w odpowiedniej rubryce sprawozdania.

W przypadku wątpliwości lub zapytań prosimy o kontakt: tel. 774524361 p. Robert Gwóźdź

  1. Wzór sprawozdania finansowego.
  2. Formularz sprawozdania organu prowadzącego szkołę.
  3. Formularz sprawozdania organu prowadzącego bibliotekę pedagogiczną.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – TABELA