Regulamin SALI KATALOGOWEJ

Regulamin
SALI KATALOGOWEJ
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE)
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W OPOLU

Użytkownicy komputerów w SALI KATALOGOWEJ zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z sali katalogowej mogą korzystać zarejestrowani czytelnicy PBW w Opolu, osoby korzystające z elektronicznych baz danych biblioteki oraz uczestnicy szkoleń organizowanych przez bibliotekę.
 2. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
 3. Oprogramowanie dostępne w sali katalogowej podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Nie wolno go kopiować bądź używać do innych celów niż określone w niniejszym regulaminie.
 4. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę, po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera (stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi).
 5. Sprzęt komputerowy należy użytkować zgodnie z wymogami BHP i jego przeznaczeniem.
 6. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.

§2

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SALI KATALOGOWEJ

 1. Użytkownik ma prawo do:
 • przeszukiwania baz danych PBW w Opolu oraz baz danych innych bibliotek i instytucji oświatowo-kulturalnych,
 • korzystania z zasobów Internetu w celach edukacyjnych,
 • odpłatnego kopiowania i drukowania dokumentów, cena kopii i wydruku określona jest w Zasadach odpłatności za formy i usługi realizowane w RZPWE (50 gr strona A4).

§3

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SALI KATALOGOWEJ

Komputer uruchamia i wyłącza bibliotekarz. Użytkownik komputera powinien zgłosić bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy.

 1. Korzystający z komputerów winien:
 • posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu, z którego chce skorzystać -dyżurujący bibliotekarz nie udziela stałej pomocy w obsługiwaniu stanowiska komputerowego i oprogramowania,
 • zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi uszkodzenie lub nieprawidłowości w pracy komputerów,
 • po zakończeniu pracy pozostawić komputer w niezmienionej konfiguracji,
 • zachowywać ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
 1. Korzystającym z komputerów w sali katalogowej nie wolno:
 • podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
 • wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować w zawartość gromadzonych danych,
 • przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest korzystający,
 • tworzyć, wyszukiwać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste, treści obrażające uczucia innych, w tym treści pornograficzne i propagujące przemoc,
 • korzystać z wszelkich gier, zabaw komputerowych oraz komunikatorów internetowych,
 • masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym,
 • rozpowszechniać wirusów komputerowych i programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 • prowadzić działalności zarobkowej i komercyjnej poprzez sieć komputerową,
 • dokonywać przelewów bankowych,
 • zakładać własnych katalogów na dyskach,
 • podłączać przenośnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej,
 • wnosić na salę jedzenie i napoje oraz korzystać z telefonów komórkowych.
 1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania korzystania z komputera.
 2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży
  w kompetencji dyrektora RZPWE.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu odwołania nowym aktem prawnym.