Regulamin Czytelni

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE)

Regulamin Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (PBW) w Opolu

 §1

 1. Z Czytelni mają prawo korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne, z wyjątkiem świadczenia usług objętych osobnym cennikiem.
 3. Czytelnik, na czas pobytu w Czytelni, pozostawia u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną lub aktualny dokument identyfikacyjny.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Czytelni i przestrzegania jego przepisów.
 5. W Czytelni można korzystać z:
 • materiałów zgromadzonych w zbiorach PBW,
 • materiałów sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • materiałów własnych po zgłoszeniu ich u dyżurującego bibliotekarza,
 • Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA,
 • własnego sprzętu komputerowego oraz z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
 1. Materiały udostępniane są na podstawie prawidłowo wypełnionych rewersów. Na 30 minut przed zamknięciem Czytelni nie przyjmuje się zamówień do realizacji w tym samym dniu.
 2. Zamówienia na wydawnictwa chronione przyjmowane są codziennie w godzinach otwarcia Czytelni, a realizowane nie wcześniej niż na dzień następny (oprócz sobót).
 3. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy i porządku. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.

§2

Czytelnik ma prawo:

 1. Jednorazowo złożyć 5 rewersów na wydawnictwa zwarte, a w przypadku czasopism zamówić 5 roczników, (w uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może przyjąć większą liczbę zamówień),
 2. Zarezerwować w Czytelni określoną liczbę materiałów sprowadzonych z magazynu Wypożyczalni oraz magazynów spoza Biblioteki, na okres jednego tygodnia,
 3. Zamówić wykonanie kserokopii materiałów ze zbiorów PBW w granicach dopuszczonych przez prawo autorskie oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w Bibliotece (nie wykonuje się kopii druków wydanych przed 1945 rokiem, materiałów szczególnie chronionych, egzemplarzy archiwalnych oraz w złym stanie zachowania, a także materiałów w formacie A2 i większym niż A3).

§3

Czytelnika obowiązuje:

 1. Zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów,
 2. Zachowanie ciszy,
 3. Zajmowanie miejsca przydzielonego przez dyżurującego bibliotekarza,
 4. należyte obchodzenie się z udostępnionymi materiałami (zakaz podkreślania, zaginania kartek),
 5. Odkładanie wykorzystanych materiałów na wyznaczone miejsce,
 6. Zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza Czytelnię,
 7. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych,
 8. Zakaz reprodukowania / skanowania materiałów bibliotecznych za pomocą własnego sprzętu (udostępnianie materiałów do fotografowania i filmowania odbywa się za zgodą wicedyrektora ds. bibliotecznych)

§4

 1. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów bibliotecznych i wyposażenia Biblioteki.
 2. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować utratą prawa korzystania z księgozbioru Czytelni PBW.