Szkoła Specjalna

Czasopismo „Szkoła Specjalna” stworzone przez Marię Grzegorzewską w 1924 roku, jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Dwumiesięcznik podejmuje także zagadnienia funkcjonowania, kształcenia i wspierania dorosłych osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. Analizuje procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji i terapii w aspektach teoretycznym i empirycznym, prawnym i metodycznym. Na łamach pisma prezentowane są wydarzenia naukowe o zasięgu krajowym i zagranicznym, wymieniane doświadczenia, zwłaszcza z dobrej praktyki pedagogicznej. Czasopismo wydawane jest przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.