Fizyka w Szkole

„Fizyka w Szkole” to dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Czasopismo ukazuje się od 1955 roku, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Fizycznego.  Zadaniem pisma jest podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy z fizyki i wiedzy dydaktycznej. Czasopismo zawiera informacje zarówno o najnowszych osiągnięciach fizyki i astronomii, jak i o historii rozwoju tych dyscyplin. Dzięki współpracy z naukowcami z uczelni i instytutów, przedstawia aktualne zagadnienia z różnych dziedzin teorii i praktyki nauk fizycznych. Prezentuje nowoczesne metody nauczania, kładąc nacisk zarówno na rozwijanie wiadomości, jak i umiejętności uczniów. Proponuje aktywne formy pracy z uczniem.  Zamieszcza testy, pakiety zadań, przykłady konkursów i olimpiad, omówienia standardów wymagań, przykłady doświadczeń możliwych do wykonania w warunkach szkolnych. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Fizycznym i Olimpiadą Fizyczną. Autorami artykułów są naukowcy, pracownicy wyższych uczelni, nauczyciele, a także uczniowie.