Alegoria, alegoryczność

 Książki:


1. Alegoria / Elżbieta Sarnowska-Termeriusz // W : Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze, renesans, barok) / pod red. Teresy Michałowskiej, Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. – Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1990. – S. 19-24
C 045380 (Brzeg), C 53356 (Kędzierzyn-Koźle), C 046283 (Kluczbork), C 163367 I 163374 M 163408 (Opole)

2. Alegoria / pod red. Janiny Abramowskiej. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2003. – 218, [2] s. ; 20 cm. – (Tematy Teoretycznoliterackie : archiwum przekładów “Pamiętnika Literackiego” ; [t. 6])

3. Alegoria, alegoryczność / Anna Nasilowska // W : Słownik literatury polskiej XX wieku / red. Alina Brodzka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 19-24
C 046419 (Brzeg), C 047787 (Kluczbork), C 53784 (Kędzierzyn-Koźle), C 055263 (Nysa), C 166387 I 166402 (Opole)

4. Alegoria między pochwałą a naganą : twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635) / Bogusław Pfeiffer. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. – 325, [3] s. : il., faks., portr. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 nr 1740)

5. Alegorie, atrybuty, symbole … w medalierstwie polskim / Władysław Kabaj ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Oddział w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : PTAiN. Oddział, 1987 ([s. l. : s. n.]). – 94, [4] s. : rys. ; 21 cm.

6. Alegorie narodowe : studia z dziejów sztuki polskiej XIX w. / Waldemar Okoń. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. – 191,[3] s. : il., faks., fot., portr., rys. ; 24 cm. – (Historia Sztuki ; 4)
M 055323 (Nysa), M 166571 (Opole)

7. Astrologia, magia, alchemia / Matilde Battistini ; tł.[z wł.] Ewa Morka. – Warszawa : “Arkady”, 2006. – 384 s. : il., faks. ; 20 cm. – (Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)
I 194312 M 195206 (Opole)

8. Historia i porządek : szkice retoryczne i historyczne / Paweł Kozioł. – Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010. – 126 s. : il. ; 25 cm. – (Literatura i Sztuka a Historia ; t. 1)
* Alegoria w literaturze

9. Kuźnia : mit, alegoria, symbol / Maria Poprzęcka. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 214 s. : il. ; 22 cm. – ( Idee i Sztuka : Studia z Dziejów Sztuki i Doktryn Artystycznych / red. Jan Białostocki)
M 078628 (Opole)

10. Leksykon symboli chrześcijańskich / Michel Feuillet ; tł.[z fr.] Magdalena Paleń. – Poznań : Księgarnia św.Wojciecha, cop. 2006. – 163, [1] s. ; 18 cm.
C 194563 (Opole)

11. “Miejsce to zową żywot …” : staropolskie romanse alegoryczne / Jacek Sokolski. – Wrocław : Wydaw. UW, 1988. – 106, [5] s., [4] s. fot. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 no 807)

12. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. – Warszawa : “Arkady”, 2006. – 382,[1] s. : il. kolor., faks. ; 20 cm. – (Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)
C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

13. Piękne banialuki ku najlepszej prawdzie wyłożone czyli Alegoria jako prowokacja w literaturze starofrancuskiej / Jan Miernowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 2000. – 219 [1] s. ; 20 cm.

14. Słowo oczyma Gołębicy : metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie / Krzysztof Bardski. – Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2007. – 298 s. ; 24 cm. – (Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja Św. Jana Chrzciciela, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. ks. Romana Archutowskiego ; t. 3)

15. Symbol i alegoria / Michał Głowiński // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 909-914
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

16. Symbole i alegorie / Matilde Battistini ; tł.[z wł.] Karolina Dyjas. – Warszawa : “Arkady”, 2005. – 383 s. : il., faks. ; 20 cm. – (Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)
C 052097 (Kluczbork), C 191229 I 192270 M 195541 (Opole)

17. Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku / Mirosława Hanusiewicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1998. – 408 s. ; 21 cm.

18. Teoria literatury żywa : alegoria / Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk (ed.). – Warszawa : [Instytut Germanistyki – Uniwersytet Warszawski], 2009. – 230 s. : il. ; 21 cm.

19. Wędrowcy fikcyjnych światów : pielgrzym, rycerz i włóczęga / Anna Wieczorkiewicz. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria” cop. 1996. – 204, [3] s. ; 23 cm. – (Idee)
* Alegoria – literatura

20. Wszytko to pod figurą : studia o miejscu alegorii w poematach heroicznych XVII wieku / Agnieszka Czechowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Historii Literatury Staropolskiej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 249 s. : err. ; 24 cm. – (Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej ; 3)

Artykuły w czasopismach:

21. Alegoria Eucharystii : wspólne wzory graficzne w malarstwie XVII i XVIII w. w Polsce i Peru / Ewa Kubiak // Sztuka Ameryki Łacińskiej. – Nr 1 (2011), s. 213-242

22. “Alegoria” i “logos” motywu filozoficznego w sztuce / Paweł Piekarski // Studia Pedagogiczno-Artystyczne. – T. 5 (2005), s. 65-93

23. Alegoria w Pieśni nad Pieśniami / Kalina Wojciechowska // Rocznik Teologiczny. – 2003, z. 1, s. 35-49

24. Alegorie Rzeczypospolitej w literaturze polskiej XVII-XVIII wieku : ref. / Dariusz Cezary Maleszyński // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – T. 1 (1994), s. 11-33

25. Alegorie wiary w sztuce chrześcijańskiej / Justyna Sprutta // Teologia Dogmatyczna. – T. 4 (2010), s. 137-147

26. Drogi życia i drogi poznania : alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej / Anna Wieczorkiewicz // Pamiętnik Literacki. – 1993, z. 2, s. 3-28

27. Estetyka i sztuka alegorii / Beata Frydryczak // Dyskurs. – Nr 1 (2003/2004), s. 222-231

28. Herbertowska lekcja “czytania obrazu” : “Martwa natura z wędzidłem” / Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Polonistyka. – 2007, nr 4, s. 32-36

29. Kłopoty z alegorią, czyli kto się kryje za psem w bajkach / Bogna Skrzypczak-Walkowiak // Guliwer. – 2006, nr 3, s. 22-25

30. “Kołacz królewski”, czyli alegoria rozbioru Polski w grafice XVIII i XIX wieku / Hanna Widacka // Kronika Zamkowa. – 1996, nr 1, s. 8-22

31. Mars, Wenus i Wieczna Chwała : przyczynek do badań nad treściami alegorycznymi w grafice okazjonalnej czasów Ludwika XIV (na podstawie zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) / Izabela Żak // Barok. – Nr 1 (2007), s. 71-104

32. Miłość w czasach Soboru : alegoryczne klucze lektury “Orlanda szalonego” / Joanna Pietrzak-Thébault // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – T. 52 (2008), s. 169-184
* Alegoria w literaturze włoskiej

33. Misterium paschalne w symboliczno-alegorycznych interpretacjach wybranych motywów literackich Biblii / Krzysztof Bardski // Communio. – 2011, nr 2, s. 7-25

34. Motyw diabła w kulturze jako alegoria potrzeb egzystencjalnych / Anna M. Kłonkowska. – Skrót pracy // Kultura Współczesna. – 2004, nr 3, s. 238-255

35. Motyw rodziny i alegoria w tekstach kultury / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 21, s. 36-37

36. Nieskończone alegorie / Piotr Kajewski // Odra. – 1999, nr 6, s. 118-119
* Pojęcie alegorii w sztuce

37. O alegorii / Paweł Marcinkiewicz // Odra. – 2005, nr 10, s. 47-48
* Alegoria – literatura

38. O alegorii naturalnej w dawnej teorii poezji heroicznej / Agnieszka Czechowicz // Teksty Drugie. – 2015, nr 1, s. 253-272

39. Poezja Teofana Prokopowicza a poetyka baroku w kręgu alegorii / Helena Smoraczewska // Roczniki Humanistyczne. – 1995, z. 7, s. 165-175

40. Polonia w rozkroku / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2009, nr 41, s. 54-57
* Alegoryczny obraz Polski w sztukach plastycznych

41. Postromantyczne kartogramy : epifanie peryferii w utworach Artura D. Liskowackiego, Andrzeja Niewiadomskiego i Andrzeja Stasiuka / Jerzy Borowczyk // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 2, s. 57-70
* Alegoria w literaturze polskiej

42. Rosja jako pustka w trzewiach świata : “Szczęśliwa Moskwa” Andrieja Płatonowa jako alegoria / Nataša Drubek-Meyer ; tł. Jerzy Szokalski // Literatura na Świecie. – 1996, nr 7, s. 116-133

43. Stworzenie kobiety (Rdz 2,18-25) jako wczesnochrześcijańska alegoria narodzin Kościoła / Krzysztof Bardski // Scripturae Lumen. – [T.] 1 (2009), s. 283-290

44. Symboliczne i alegoryczne przedstawienia rolnictwa, przemysłu, gospodarki morskiej i handlu w szacie graficznej banknotów polskich z lat 1924-1939 / Marcin Markowski // Biuletyn Numizmatyczny. – 2013, nr 1, s. 37-44

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu