Regulamin konkursu literackiego „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”

9Regulamin określa zasady organizacji Konkursu literackiego „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”.

I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź, nr KRS 0000005092, NIP 7251482632, Regon 471544933 zwana dalej Organizatorem.

  2. Współorganizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

  3. Konkurs prowadzony jest na terenie kina Helios Opole, pl. Kopernika 17, 45-040 Opole.

  4. Konkurs trwa od dnia 07.01.2016 r. do dnia 14.02.2016 r.

  5. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających sytuacji   prawnej   i faktycznej Uczestników.

  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 919 – 921.

  8. W konkursie brać mogą udział uczniowie gimnazjów, biorący udział w seansie w ramach grup zorganizowanych, pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

II. Nagroda konkursowa
   Nagrodami w konkursie są:
   I miejsce – Tablet Apple iPad mini,
   II miejsce – Zegarek,
   III miejsce – Zegarek,
   oraz dodatkowe nagrody książkowe, jednakowe dla wszystkich laureatów, ufundowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu – o łącznej wartości 120 zł.

III. Zadanie konkursowe. Wybór zwycięzcy – laureata

Konkurs polega na poprawnym i najlepszym wykonaniu zadania konkursowego- napisaniu pracy o charakterze literackim – recenzji filmowej dotyczącej filmu „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy” reż. J.J. Abrams.

  1. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany dołączyć do pracy Metryczkę z danymi:
  Imię, nazwisko ucznia:
  Wiek i klasa:
  Pełna nazwa i adres szkoły:
  Imię, nazwisko i nr telefonu nauczyciela lub opiekuna:

  2. Prace z dopiskiem GWIEZDNE WOJNY należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres, do 14.02.2016r. liczy się data faktycznego dostarczenia prac:
  Kino HELIOS,
  Plac Kopernika 17, 45-040 Opole lub
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu,
  ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole

  3. Kryteria oceny prac:
  • ciekawa realizacja tematu,
  • wartości literackie,
  • poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
  • estetyka pracy.

  4. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagród zostanie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:
    1. Joanna Domagała – dyrektor kina Helios w Opolu
    2. Dagmara Kawoń-Noga – dyrektor PBW w Opolu
    3. Katarzyna Hermasz – Dział Edukacji i Promocji PBW w Opolu
    4. Anna Klimczyk – nauczyciel LO nr 5 w Opolu
    5. Aneta Hombek – nauczyciel PG nr 1 w Opolu

  5. Organizator wyłoni do dnia 26.02.2015 r. zwycięzców konkursu – laureatów.

  6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą e-mailową w terminie do 01.03.2016r.

  7. Informacja o wynikach Konkursu i osobie laureata zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora: www.helios.pl w terminie do 01.03.2016r.

  8. Nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu, którzy swoją tożsamość potwierdzą dokumentem, na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które odbędzie się 2 marca 2016 r. o godz. 11.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu.
  Odbiór nagrody jest możliwy tylko na uroczystym wręczeniu nagród. Jeśli laureat nie będzie mógł, z przyczyn obiektywnych odebrać nagród na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, powinien ustalić z Organizatorami indywidualny termin    odbioru nagrody, który upływa 11 marca 2016 roku.
  9. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów.
  2. Zadaniem uczestników jest samodzielne napisanie pracy literackiej – recenzji filmu.
  3. Objętość pracy nie powinna przekroczyć dwóch stron tekstu (format A4, czcionka 12).
  4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (w zaklejonej kopercie opisanej danymi osobowymi autora i kategorią konkursową tj. gimnazjum) wg załączonego do regulaminu wzoru.
  5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) na opublikowanie pracy oraz na umieszczenie zdjęć i nazwisk uczestników/zwycięzców na stronach internetowych organizatorów – co jest opisane szczegółowo w pkt. 10.
  6. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przejście autorskich praw majątkowych do dzieł – prac nadesłanych na konkurs na własność Organizatora i współorganizatora.
  7. Uczestnikami Konkursów nie mogą być osoby, które nie ukończyły 12 lat, pracownicy Organizatora oraz ich dzieci.

  8. W przypadku Uczestników – osób niepełnoletnich, tj. osób, które w dniu wzięcia udziału w Konkursie nie ukończyły 18 lat, obowiązują następujące dodatkowe zasady opisane w pkt. 11 i 12 poniżej.

  9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, jest dołączenie do pracy, do zaklejonej koperty oświadczenia o treści:

„Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na udział w Konkursie o nazwie:…………………….., znam treść Regulaminu Konkursu i akceptuję w pełni jego treść i warunki. Wyrażam zgodę na i upoważniam Organizatora do przetwarzania moich danych osobowych na zasadach wskazanych w Regulaminie, dla celów realizacji Konkursu, oraz na opublikowanie mojej pracy i umieszczenie zdjęć i nazwiska na stronach internetowych organizatora.”

  10. W stosunku do uczestników poniżej 18 roku życia, należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego o treści:

„ Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), jako opiekun prawny (należy wskazać stosunek prawny: np. rodzic, opiekun, itp.) niepełnoletniego (należy wskazać dane Uczestnika). Wyrażam zgodę na udział (dane uczestnika) w Konkursie o nazwie:…………………………., znam treść Regulaminu Konkursu i akceptuję w pełni jego treść i warunki. Wyrażam zgodę na i upoważniam Organizatora do przetwarzania danych osobowych moich i (dane uczestnika) na zasadach wskazanych w Regulaminie, dla celów realizacji Konkursu, oraz opublikowanie pracy ……….. i umieszczenie zdjęć i nazwiska ………. na stronach internetowych organizatora.”

  11. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika niepełnoletniego jest stawienie się Uczestnika celem odbioru nagrody wraz z opiekunem prawnym lub samodzielnie, pod warunkiem posiadania i przekazania Organizatorowi, najpóźniej podczas odbioru nagrody pisemnej zgody opiekuna na odbiór nagrody przez Uczestnika.

V. Dane osobowe

  1. Uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie podając swoje dane osobowe, wyrażają jednocześnie zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród oraz innych celów związanych z realizacją Konkursu.

  2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

  3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zmianami), przez niego jako Organizatora.

VI. Warunki odbioru nagród

  1. Zwycięzcom – laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

  2. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora niemożności powiadomienia laureata o wygranej, w szczególności z powodu wskazania przez Uczestnika błędnego numeru telefonu lub jego zmiany w czasie trwania Konkursów lub podania błędnego adresu e-mail Uczestnika.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

  4. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru nagrody, jak również niewykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności, o których mowa w paragrafie III pkt. 8

VII. Reklamacje i odpowiedzialność

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu:
   • listem poleconym na adres Helios Opole pl. Kopernika 17
   • pocztą e-mail, na adres opole@helios.pl

  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu oraz dokładny opis wskazującym na powód reklamacji.

  3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

logo najnowszepomn90