III Międzyprzedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny pt.,,Przyjaciele Misia Uszatka”-regulamin

Regulamin III Międzyprzedszkolnego Rodzinnego

Konkursu Plastycznego
pt. „Przyjaciele Misia Uszatka”

Z Misiem Uszatkiem, Rodzeństwem, Mamą i Tatą wyruszam
w krainę marzeń i przygód bogatą.

Przedszkole Publiczne nr 28im. Czesława Janczarskiego w Opolu i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zapraszają do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców oraz rodzeństwa.
Zachęcamy przedstawicieli przedszkoli do udziału w naszym konkursie poprzez zaangażowanie środowiska rodzinnego do wspólnie podejmowanej aktywności plastycznej. Mottem naszego konkursu niechaj będą słowa: „Z Misiem Uszatkiem, Rodzeństwem, Mamą i Tatą wyruszamy w krainę marzeń i przygód bogatą!” 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie MASKI POSTACI występującej w utworach Cz. Janczarskiego
tj. „Gromadka Misia Uszatka,” „Nowi przyjaciele Misia Uszatka”,
„Przygody i wędrówki Misia Uszatka.”

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 28 im. Czesława Janczarskiego
i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

Cele konkursu:

 • propagowanie twórczości Czesława Janczarskiego w środowisku lokalnym,
 • rozwijanie wrażliwości i ekspresji twórczej,
 • integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym.

Uczestnicy Konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym
  od 3 do 6 lat wraz z rodzicami bądź rodzeństwem.

Wymagania dotyczące prac:

 • maska dla dziecka typu karnawałowego
 • dowolny materiał plastyczny (karton, masy plastyczne, tkaniny…)
 • prace powinny zawierać czytelną metryczkę z następującymi informacjami: imię, nazwisko, wiek dziecka, z kim z rodziny została wykonana praca, który utwór był inspiracją do wykonania maski.

Zgłaszanie prac do konkursu:

 • Każdy uczestnik powinien dołączyć do prac kartę zgłoszenia do konkursu. Brak Katy zgłoszenia bądź metryczki skutkuje wykluczeniem pracy
  z konkursu.
 • Uczestnik konkursu (rodzic) ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu oraz podpisać „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
  i przetwarzaniu danych osobowych” (zawarte w karcie zgłoszenia).
 • Uczestnicy podpisując kartę zgłoszenia potwierdzają jednocześnie,
  że prace zostały wykonane przez nich samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich, ani praw autorskich.
 • Jedna placówka przedszkolna może wysłać maksymalnie 5 prac w każdej
  z kategorii wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki.
 • Prosimy przedstawicieli przedszkoli o dostarczenie prac plastycznych
  pod adres:Przedszkole Publiczne nr 28, Opole Plac Teatralny 3
  do dnia 26.02.2016 r. lub pod adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kosciuszki 14
 • Prace zgłoszone na konkurs zostają własnością organizatora konkursu.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z prac.

Ocena i wyniki konkursu:

 • Jury powołane przez organizatora oceniać będzie prace według:
  – kategorii wiekowych: 3- 4 latki, 5-6 latki, zwracając uwagę
  na pomysłowość, wkład pracy dziecka oraz walory estetyczne prac.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 28 ( )
  oraz na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu ( ).
 • Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, dla laureatów przewidziane
  są nagrody.

Termin uroczystego wręczenie nagród laureatom oraz otwarcia wystawy zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatorów.


Opiekun konkursu: Ewelina Malcher.Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres email: dyrektor@pp28.opole.pl w temacie: „Miś Uszatek”
lub pod numerem telefonu 77 4536722 w godzinach pracy przedszkola.

Karta zgłoszenia

naIIIMiędzyprzedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny
pt. „Przyjaciele Misia Uszatka”

„Z Misiem Uszatkiem, Rodzeństwem, Mamą i Tatą, wyruszam w krainę marzeń
i przygód bogatą”

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………

Wiek:……………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby współwykonującej– współautora …………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Stopień pokrewieństwa osoby współwykonującej (mama, tata, brat, siostra)
……………………………………………………………………………………………………

Przedszkole, do którego uczęszcza dziecko:…………………………………………………
Nr telefonu przedszkola:……………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela zachęcającego do udziału w konkursie/ wypełniamy jeśli inicjatorem udziału w konkursie był nauczyciel …………………………………………….      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

„Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych”

Oświadczam, że jestem współautorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego „Przyjaciele Misia Uszatka.”
Oświadczam, że prawa autorskie do wykonanej pracy przenoszę na Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu.
Wyrażam zgodę na prezentowanie ww. pracy w ramach wystawy pokonkursowej, na jej publikację oraz wykorzystanie w ramach działalności przedszkola.
W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r, Nr 101, poz. 926z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu,
w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu, jak również do celów związanych
z organizacją i przeprowadzeniem wystawy pokonkursowej.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu.
Mam świadomość mojego prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

_____________________                                                           _____________________________________

Data, miejscowość                                                                        Podpis prawnego opiekuna dziecka                                                                  Podpis współautora

 

Metryczka – III Międzyprzedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny
pt. „Przyjaciele Misia Uszatka.”  
 Imię i nazwisko dziecka:                                                                      
 Wiek dziecka:
 
 Imię i nazwisko osoby współautora
 
Stopień pokrewieństwa współautora do dzieka (mama, tata, siostra, brat):  
Tytuł utworu literackiego będącego inspiracją do wykonania maski: