Rodzinny konkurs plastyczny-zaproszenie

Pedagogiczna Biblioteczna Wojewódzka  w Opolu i Publiczne Przedszkole nr 28 w Opolu ogłaszają II Międzyprzedszkolny Rodzinny  Konkurs Plastyczny pt. ,,W domku Misia Uszatka. Z Misiem Uszatkiem, Rodzeństwem, Mamą i Tatą wyruszam w krainę marzeń i przygód bogatą”.

 Zachęcamy przedstawicieli przedszkoli do udziału w naszym konkursie poprzez zaangażowanie środowiska rodzinnego do wspólnie podejmowanej aktywności plastycznej.  Mottem naszego konkursu niechaj będą słowa: „Z  Misiem Uszatkiem, Rodzeństwem, Mamą i Tatą wyruszamy w krainę marzeń i  przygód bogatą!”Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy przestrzennej bądź płaskiej będącej  inspiracją do tematu „W domku Misia Uszatka.”
Organizatorem konkursu jestnPedagogiczna Biblioteka w Opolu i Publiczne Przedszkole nr 28 im. Cz. Janczarskiego.
   Cele konkursu:
⦁    propagowanie twórczości Czesława Janczarskiego w środowisku lokalnym,
⦁    rozwijanie wrażliwości i ekspresji twórczej,
⦁     integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym.
 Uczestnicy Konkursu:
⦁    W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat  wraz z rodzicami, bądź rodzeństwem.

Wymagania dotyczące prac:
⦁    format pracy A4,  technika płaska dla dzieci w wieku 3-4 lat,
⦁    przestrzenna, nie przekraczająca formatu A4  dla dzieci w wieku 5-6 lat,
⦁    prace powinny zawierać czytelną metryczkę:  imię, nazwisko, wiek dziecka oraz określenie z kim z rodziny została wykonana praca.
Zgłaszanie prac do konkursu:
⦁    Każdy uczestnik powinien dołączyć do prac kartę zgłoszenia do konkursu. Brak Katy zgłoszenia bądź metryczki skutkuje wykluczeniem pracy
z konkursu.
⦁    Uczestnik konkursu (rodzic) ma  obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu oraz podpisać „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych” (zawarte w karcie zgłoszenia).
⦁    Uczestnicy podpisując kartę zgłoszenia potwierdzają jednocześnie,
że prace zostały wykonane przez nich samodzielnie  i nie naruszają praw osób trzecich, ani praw autorskich.
⦁    Jedna placówka przedszkolna może wysłać maksymalnie 5 prac w każdej
z kategorii wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki.
⦁    Prosimy przedstawicieli przedszkoli o  dostarczenie prac plastycznych
pod adres: Publiczne Przedszkole nr 28 Opole, Plac Teatralny 3 do dnia 26.02.2014 r.
⦁    Prace zgłoszone na konkurs zostają  własnością  organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z prac.
 Ocena i wyniki konkursu:
⦁    Jury powołane przez organizatora oceniać będzie prace według:
– kategorii wiekowych: 3- 4 latki, 5-6 latki,  zwracając uwagę na  pomysłowość, wkład pracy dziecka oraz walory estetyczne  prac.
⦁     Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 28                          (  www.pp28opole.szkolnastrona.pl) oraz  na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu (www.pedagogiczna.pl)
⦁    Wszystkie przedszkolaki  biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, dla laureatów przewidziane są nagrody.
⦁     Uroczyste wręczenie nagród  laureatom oraz otwarcie wystawy odbędzie się dnia 11.03.2015 roku o godzinie 10.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.
⦁      Prace plastyczne będą eksponowane na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej   w Opolu od dnia 11.03.2015 roku. Wystawę pokonkursową  zgłoszonych prac można będzie zobaczyć w godzinach od 8. 00 do 18.00  od dnia 11.03.2015 do dnia 25.03.2015 r.
⦁    Opiekun konkursu:  Ewelina Malcher.  Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres email:   dyrektor@pp28.opole.pl  w temacie: „Miś Uszatek” lub pod numerem telefonu 77 4536722 w godzinach pracy przedszkola.

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………..

Wiek………………………

Imię i nazwisko osoby współwykonującej-współautora……………………………………………………………….

Stopień pokrewieństwa osoby współwykonującej dla dziecka (mama, tata, brat, siostra)……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres przedszkola, do którego uczęszcza dziecko:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail przedszkola……………………………………………………………………………………………………………

„Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych”
⦁    Oświadczam, że jestem współautorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
⦁    Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego „W domku  Misia Uszatka.”
⦁    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r, Nr 101, poz. 926z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu,
w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu, jak również do celów związanych
z organizacją i przeprowadzeniem wystawy pokonkursowej.
⦁    Wyrażam zgodę na prezentowanie ww. pracy w ramach wystawy pokonkursowej, na jej publikację oraz wykorzystanie w ramach działalności przedszkola.
⦁    W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane.
⦁    Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Przedszkole Publiczne  nr 28 w Opolu.
⦁    Mam świadomość mojego prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania    

 

____________________    _____________________________
    Data, miejscowość    podpis prawnego opiekuna dziecka                
podpis współautora pracy