WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Dla czytelników

Usługa wypożyczeń międzybibliotecznych pozwala sprowadzić książkę lub kserokopie fragmentów książek i artykułów z czasopism z bibliotek krajowych. Warunkiem przyjęcia zamówienia w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego jest brak poszukiwanych publikacji w bibliotekach w Opolu.

Zamówienia na sprowadzane z innych bibliotek materiały biblioteczne można składać:
– elektronicznie wypozyczalnia@pedagogiczna.pl
– telefonicznie pod nr 77 454-12 40, wew. 111,
– osobiście w Wypożyczalni PBW w Opolu.

Warunkiem korzystania z wypożyczenia międzybibliotecznego jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Termin realizacji oraz okres wypożyczenia zależy od instytucji udostępniającej materiały. Wszystkie koszty ich sprowadzenia ponosi zamawiający, wpłaty dokonuje się w Wypożyczalni. Czytelnicy, dla których nadeszły zamówione materiały informowani będą telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Ze sprowadzonych materiałów można korzystać wyłącznie w Czytelni PBW w Opolu.

W zamówieniu należy podać:

Zamawianie książek (wydawnictw zwartych):
– nazwisko i imię (imiona) autora,
– tytuł publikacji,
– miejsce i rok wydania (z zaznaczeniem, czy chodzi wyłącznie o wymieniony rok, czy też może być inne wydanie).

Zamawianie kopii artykułów z czasopism i innych wydawnictw ciągłych:
– pełny tytuł czasopisma,
– rok, tom, numer oraz strony, na których znajduje się artykuł,
– nazwisko autora i tytuł artykułu.

Zapoznaj się z Regulaminem Wypożyczalni Międzybibliotecznej oraz Cennikiem usług.

Dla bibliotek

Biblioteki z terenu całej Polski mogą zamawiać książki z księgozbioru PBW dla swoich czytelników, korzystając z rewersów przesyłanych listownie lub przez pocztę elektroniczną na adres: wypozyczalnia@pedagogiczna.pl

Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:

  • wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne,
  • wydawnictwa wydane przed 1945 r.,
  • czasopisma, kopie artykułów z czasopism,
  • dzieła w złym stanie zachowania,
  • dzieła z księgozbioru podręcznego, czytelni oraz zbiory audiowizualne,
  • materiały w dużym formacie – ponad A3.

PBW w Opolu wypożycza materiały biblioteczne bibliotekom krajowym na okres jednego miesiąca. Biblioteka zamawiająca zobowiązana jest do zabezpieczenia wypożyczanych materiałów przed uszkodzeniem i odpowiada materialnie za straty. PBW w Opolu pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały, natomiast koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka wypożyczająca.