Regulamin Wypożyczalni PBW w Opolu i filii terenowych

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W OPOLU
I FILII TERENOWYCH

§1

Ze zbiorów Biblioteki mają prawo korzystać osoby pełnoletnie zameldowane w województwie opolskim oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze szkół policealnych, studenci uczelni wyższych, mających siedziby w województwie opolskim.

§2

Czytelnik przy rejestracji w Bibliotece jest zobowiązany:

 1. Okazać dowód osobisty i/lub legitymację (służbową, studencką, szkolną),
 2. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 3. Podpisać zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu,
 4. Uiścić opłatę tytułem usług informacyjnych w wysokości:
  – nauczyciele, bibliotekarze, studenci, słuchacze szkół policealnych, uczniowie – 5 zł.,
  – pozostałe osoby 10 zł.,
 5. Pobrać kartę biblioteczną.

§3

 1. Karta biblioteczna jest ważna 12 miesięcy od jej założenia.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do przerejestrowywania karty bibliotecznej poprzez uiszczenie opłaty z tytułu usług informacyjnych.
 3. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować pod rygorem utraty statusu czytelnika, a fakt ewentualnego jej zagubienia należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
 4. Koszt wydania duplikatu karty wynosi 10 zł.
 5. Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.

§4

Czytelnik może wypożyczyć zbiory biblioteczne po złożeniu zamówienia poprzez katalog online oraz okazaniu ważnej karty bibliotecznej.

§5

Czytelnik ma prawo upoważnić inną pełnoletnią osobę do korzystania ze swojej karty poprzez zgłoszenie tego bibliotekarzowi.

§6

Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu zamieszkania.

§7

 1. Z Biblioteki można korzystać w godzinach jej otwarcia.
 2. Wypożyczone zbiory biblioteczne czytelnik kwituje podpisem na rewersach.
 3. Czytelnik może korzystać z wypożyczalni międzybibliotecznej, której zasady określa odrębny regulamin.

§8

Nauczycielom wszystkich szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wypożycza się jednorazowo do 15 książek i 5 mediów, w skład który wchodzą kasety wideo, kasety magnetofonowe, płyty CD, płyty dvd, teczki edukacyjne, foliogramy na okres 2 miesięcy. Nauczyciel może prolongować termin wypożyczonych materiałów bibliotecznych o cztery miesiące. Za każde dwa miesiące prolongaty uiszcza opłatę w wysokości 1 zł za egzemplarz. Cały okres wypożyczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy lub odwołania prolongaty na materiały biblioteczne bez podania powodu.

§9

Pozostałym czytelnikom wypożycza się do 10 tytułów książek i 5 mediów na okres 1 miesiąca. Czytelnik może prolongować termin zwrotu książek i mediów o dwa miesiące. Za każdy miesiąc prolongaty uiszcza opłatę w wysokości 2 zł za egzemplarz oraz za poszczególne media. Cały okres wypożyczenia nie może przekroczyć 3 miesięcy. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy lub odwołania prolongaty na książki bez podania powodu.

§10

 1. Za przetrzymanie książek i mediów ponad ustalone terminy zwrotu lub prolongaty Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę tytułem kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych w wysokości 20 gr., za tom, za każdy dzień roboczy zwłoki.
 2. Czytelnikowi, który odmawia zwrotu książek i mediów oraz uiszczenia opłat Biblioteka blokuje możliwość korzystania ze zbiorów oraz realizuje swoje roszczenia w trybie postępowania windykacyjnego.

§11

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność i stan techniczny wypożyczonych książek i mediów. O zagubieniu lub zniszczeniu książek lub mediów należy powiadomić bibliotekarza. Zasady regulowania należności za utracone lub zniszczone zbiory biblioteczne ujęte są w odrębnym zarządzeniu.

§12

Czytelnik wypożyczając książki i media jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanych egzemplarzy, w przypadku zbiorów uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem, należy zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

§13

Książki wydane do 1945r. udostępnia się tylko w Czytelni Biblioteki.

§14

Korzystanie ze zbiorów podręcznych i specjalnych określają odrębne regulaminy.

§15

Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji za pośrednictwem w-ce dyr. ds. bibliotecznych RZPWE.

§16

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje w-ce dyr. ds. bibliotecznych RZPWE. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu odwołania nowym aktem prawnym.